Kako je obnovljena Derventa nakon prošlogodišnjih poplava?

Mreža 'BRANA' | 5 November 2015

U Derventi je danas u organizaciji Centra za lokalni i regionalni razvoj, članice Mreže 'BRANA', održan okrugli sto na kojem je razmotren napredak u obnovi poplavljenih područja opštine Derventa te problemi koji koče obnovu. Okrugli sto kojem su prisustvovali predstavnici lokalnih vlasti, institucija, međunarodnih organizacija i medija, upoznati su sa situacijom na području ove opštine.

Poplave i klizišta nanijeli su velike štete opštini Derventa 2010 i 2014. godine. Poplavama su posebno izložena naselja uz obalu rijeke Ukrine (Agići, Lužani, Ukrina i Novo naselje). Određeni broj domaćinstava je bio pogođen polavama i od rijeke Save u MZ Bosanski Dubočac, Trstenci i Pjelavolac

Učesnici sastanka su saglasni da u narednom period znatno veću pažnju treba posvetiti prevenciji od poplava. Posebno je istaknuta potreba redovnog održavanja i čišćenja odvodnih kanala koji odvode površinske i atmosferske vode u rijeku Ukrinu (kanali Vukovija, Novo Naselje-Kasarna, kanala kod AC Đukić, Agićki kanal).

Konstatovano je da je opština Derventa poslije poplava 2010 godine preduzela određene mjere zaštite i izgradila dio zaštitnog nasipa na rijeci Ukrini, tako da su izbjegnute velike štete od poplava u 2014. godini.

Učesnici sastanka su saglasni da se u narednom periodu moraju uložiti značajni napori na iznalaženju finansijskih sredstava za čišćenje i sanaciju odvodnih kanala, tako da ljudi u plavnom području ne moraju strahovati da će poslije većih kiša biti poplavljeni.

Predstavnici MZ Bosanski Dubočac, Trstenci i Udruženje Bosanski Dubočac i njegovi ljudi su od predstavnika opštine Derventa zatražili da im se pomogne u izradi projeka sanacije kanala koji odvode površinske i atmosferske vode u rijeku Savu. Oni su naglasili da su se obraćali predstavnicima opštine, ali da nisu nikada dobili povrtanu informaciju šta je po tom pitanju urađeno. Istaknuto je da je Rijeka Sava međunarodna rijeka i da oni neznaju kome se sve treba obratiti za pomoć.

Direktorica OŠ “19 April” se zahvalila predstavnicima UNDP i EU, te istakla činjenicu da nije bilo međunarodnih organizacija sumnja da bi se njihova škola ikada obnovila.
Direktorica Stručne i tehničke škole je istakla da je ova srednja škola pretrpjela velike štete tokom poplava 2010 i 2014 godine i očekuje da im se pomogne ne samo u obnovi škole, već i u nabavci plastenika i staklenika za školu kako bi učenici poljoprivredne škole mogli obavljati praktičnu nastavu.

Jedan od zaključaka orkuglog stola je i da postoji problem informisanja građana s obzirom da Derventa nema svoje radio i TV. Novinari i dopisnici tokom poplava na jednom mjestu nisu mogli dobiti informacije, niti su mogli distribuirati svoje informacije.

Tako da je potrebno obezbjediti redovnu saradnju i razmjenu informacija svih zainteresovanih strana, sa posebnim naglaskom na kordinaciju u radu lokalne samouprave i organizacija civilnog društva.