Javni poziv za odabir projekata za sanaciju klizišta u opštinama u BiH

ba.undp.org | 22 March 2016

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za projekte saniranja/otklanjanja rizika od klizišta u općinama u Federaciji BiH u kojima je došlo do aktiviranja klizišta ili postoji objektivna opasnost od aktiviranja klizišta. Sanacija odabranih klizišta će biti implementirana od strane UNDP BiH, a u okviru nastavka projekta „Upravljanje rizicima od klizišta“ čiji su donatori Vlada Japana i Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Javni poziv će biti objavljen na službenoj internet stranici UNDP BiH, na službenoj stranici Federalnog ministarstva prostornog planiranja i u dnevnim novinama Federacije BiH (Oslobođenje, Dnevni Avaz i Večernji List).

Rok za dostavljanje prijava je 05. april 2016. godine.

Uvjeti za prijavu na javni poziv

Projekti iz Javnog poziva bit će odabrani na temelju prijave projekta Korisnika i prateće dokumentacije. Prijava projekta treba da sadrži sljedeću dokumentaciju:

 1. Opis projekta: opis klizišta, lokacija, broj ugroženih objekata, namjena ugroženih objekata, ugrožena infrastruktura;
 2. Fotodokumentacija predmetnog klizišta na kojoj su vidljive sve relevantne informacije o izgledu klizišta i eventualnim objektima u zoni klizišta;
 3. Izjava da će općina riješiti sve imovinsko-pravne probleme za izvođenje radova na sanaciji klizišta u roku od 14 dana od dostave projektne dokumentacije;
 4. Izjava da će općina izdati riješenje za građenje u roku od 14 dana od dostave projektne dokumentacije za radove na sanaciji klizišta;
 5. Izjava da će općina učestvovati u finansiranju projekta sa minimalnim iznosom od 20% vrijednosti investicije. Općina će potpisati ugovor o udruživanju sredstava sa UNDP BiH i sredstva uplatiti na račun UNDP BiH prije početka realizacije projekta;
 6. Kopija projektne dokumentacije sa troškovnikom radova (ukoliko postoji projektna dokumentacija);
 7. Kopija izvještaja geologa sa prijedlogom broja i rasporeda istražnih bušotina za izradu inžinjersko geološkog elaborata, očekivanim tehničkim mjerama za sanaciju klizišta  i procjenom troškova za radove na sanaciji klizišta (ukoliko ne postoji projektna dokumentacija).

Napomena: Dokumentacija pod rednim brojevima od 1 do 5 je obavezna. Dokumentacija pod rednim brojevima 6 i 7 nije obavezna ali je poželjna i može uticati na konačnu odluku u odabiru prijava za projekte.

Maksimalna vrijednost donacije je 150.000,00 KM po općini. Minimalna vrijednost učešća u finansiranju od strane općine je 20% od vrijednosti investicije. Ukoliko očekivana vrijednost investicije prelazi iznos od 180.000,00 KM, projekt i dalje može biti nominovan ali se povećava vrijednost učešća u finasiranju od strane općine. Ukoliko očekivana vrijednost investicije ne prelazi 180.000,00 KM, općina i dalje može učestvovati u sufinansiranju sa iznosom većim od 20% i na taj način dobiti veći broj bodova prilikom odabira projekata.

Osnovni kriterij odabira 

 1. Uticaj klizišta – broj ugroženih objekata, namjena ugroženih objekata i ugrožena infrastruktura (do 30 bodova);
 2. Troškovna efikasnost – Ukupna očekivana vrijednost sanacije klizišta/potencijalno zaštićenom objektu (do 30 bodova);
 3. Visina obezbijeđenih sredstava za sufinansiranje (do 25 bodova);
 4. Projektna dokumentacija (do 15 bodova).

Vrednovanje projekata

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv, vršit će posebna Komisija koju sačinjava UNDP BiH i Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Izbor projekata, koji će biti implementirani,  vršit će se u dvije faze:

 1. Komisija će razmotriti prijedloge za projekte primljene na bazi Javnog poziva, ocijeniti ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje istih, izvršiti vrednovanje kriterija metodom ponderisanih vrijednosti, izvršiti konačno bodovanje na osnovu težinskih vrijednosti kriterija i napraviti rang listu predloženih projekata;
 2. Komisija će provesti terensku posjetu odabranih lokacija iz prve faze i procijeniti tačnost informacija navedenih u prijavi projekta.

Rezultati Javnog poziva o izboru korisnika sredstava biti će objavljeni na službenoj internet stranici UNDP BiH i na službenoj stranici Federalnog ministarstva prostornog planiranja, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke. Prije donošenja konačne odluke o odabiru, UNDP BIH zadržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja o projektu od predlagatelja, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja. Sa odabranim predlagateljima, zaključit će se sporazum o međusobnoj saradnji i ugovor o udružavanju sredstava za realizaciju projekta.

Prijava projekta

Kompletnu dokumentaciju za prijavu projekta, u skladu sa gore navedenim uvjetima, treba dostaviti u jednom štampanom primjerku i jednoj elektronskoj verziji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava za učešće u implementaciji Projekta „Upravljanje rizicima od klizišta“ na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH)
Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Rok za dostavljanje prijava je 05. april 2016.

Zainteresovane općine mogu dobiti dodatne informacije i objašnjenja postavljanjem pitanja na e-mail: registry.ba@undp.org pri čemu u naslovu poruke (Subject) treba navesti „Upravljanje rizicima od klizišta – poziv za prijave” najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje prijava. Na upit će biti odgovoreno u roku od 2 radna dana od prijema. Kako bi se osigurala transparentnost procesa prijave i pojašnjenja učinila dostupnim svim zainteresovanim općinama, na internet stranici će biti objavljeni odgovori na upite koji budu dostavljeni najkasnije do 29. marta 2016. godine.