Javna rasprava Mreže 'BRANA' u Tešnju: Štete od poplava veće od 5 miliona KM, u obnovu uloženo 398.000 KM

Mreža 'BRANA' | 27 January 2016

18. januara 2016. godine u sali za sastanke štaba Civilne zaštite općine Tešanj, u sklopu projekta mreža BRANA, organizovana je javna rasprava o temi „Rezultati obnove šteta od posljedica poplava koje su zadesile općinu Tešanj tokom 2014. godine - predstavljanje projekta mreža „BRANA”. Javna rasprava je okupila 13 učesnika i to građana, predstavnika lokalne uprave, predstavnika Komisije za popis štete, predstavnika civilne zaštite, NVO, itd.

Cilj javne rasprave je bio da se građani informišu o štetama nastalim u poplavama iz 2014-te godine na području općine Tešanj, o do sada dobijenoj pomoći i eventualnim mogućnostima za dobijanje pomoći za ugrožene u poplavama u budućnosti.

Na početku rasprave, koordinator projekta ispred Centra za razvoj civilnog društva u BiH, Esad Bećirović se obratio prisutnima i ukazao na značaj saradnje koju je općina pružila tokom djelovanja organizacije na njenom području. Nakon toga je saradnik u projektu, Emina Bećirović predstavila projekat Mreža „BRANA“ i upoznala sve prisutne o načinu na koji mreža djeluje na terenu i ulozi organizacija civilnog društva u njenom radu.

Nakon toga su predstavljeni rezultati obnove šteta putem domaćih donacija i sredstava koje je za obnovu izdvojila sama općina Tešanj. Navedeno je da se radi o 10 donacija:
Pri tome je istaknuto od strane nevladinog sektora da je još uvijek u toku obilazak pojedinih objekata za koje su donirana sredstva.

Načelnik štaba Civilne zaštite općine Tešanj, Mensur Taletović je upoznao prisutne o ukupno procijenjenoj šteti u visini od 5. 248.390,00 KM na području ove općine, pri čemu je naglasio da je najveća šteta bila na stambenim objektima. Pored toga i aktiviranje starih klizišta je predstavljao problem. Posljedice poplava i klizišta su najviše pogodile MZ Šije.

Visina sredstava uloženih u obnovu na području općine Tešanj u odnosu na ukupno procijenjenu štetu iznosi 398.000,00 KM, što je nedovoljno za saniranje svih posljedica poplava i klizišta. Ono što je karakteristično za ovu općinu jeste da međunarodnih donacija uopšte nije bilo za razliku od pojedinih općina gdje je šteta bila čak i manja, iako je općina Tešanj uredno podnijela izvještaj o procjeni štete i aplicirala na javne pozive za dodjelu sredstava od strane međunarodnih donatora. Zato se i postavlja pitanje koje to kriterije za dodjelu donacija općina Tešanj nije zadovoljila i da li je pomaganje drugim općinama, te korištenje vlastitih resursa i snaga značilo da ovoj općini pomoć nije potrebna?

 

Zahvaljujući aktivnom učešću prisutnih, javna rasprava je otvorila mnoga pitanja, pomoću kojh se došlo do zajedničkih zaključaka i preporuka:
-potrebno je ukazati na činjenicu da je općina Tešanj zapostavljena od strane viših nivoa vlasti (dato 27,48% sredstava od ukupno uloženih za sanaciju) i dovedena u neravnopravan položaj izostankom međunarodnih donacija, zbog čega je sanacija izvršena pretežno njenim vlastitim sredstvima (oko 72,52 %). Preporuka bi bila da se i međunarodnim donatorima, ali i višim nivoima vlasti ukaže na potrebu uključivanja svih općina pogođenih prirodnim nepogodama u proces raspodjele pomoći (uz zadovoljavanje predviđenih kriterija), kako bi on bio transparentan i ravnopravan;
- budući da su za saniranje klizišta i objekata sa totalnom štetom potrebna sredstva, što je još uvijek izazov za općinu Tešanj, treba animirati UNDP i druge donatore da eventualna preostala sredstva usmjere na ove prioritete;
- treba pridati značaj i drugim vidovima podrške, pored finansijske pomoći – primjer je općina Tešanj koja je pokazala solidarnost i pružila pomoć drugim općinama svojim sredstvima i kapacitetima koje je imala na raspolaganju kako bi se brže reagovalo na posljedice koje su poplave pruzrokovale;
- što se tiče informisanja građana općine Tešanj o procesu obnove, izlasku Komisiie, aktuelnim javnim pozivima i načinima apliciranja za dobijanje pomoći, građani i vlasnici privrednih objekata su se izjasnili prilikom obilaska donacija da su zadovoljni informisanjem koje je bilo pravovremeno i pomoći pruženoj od strane lokalnih organa u pripremi potrebne dokumentacije za apliciranje, popunjavanju obrazaca za prijavu štete, itd.