Održana javna rasprava Mreže 'BRANA' u Tesliću

Mreža 'BRANA' | 27 January 2016

19. januara 2016. godine u sali Skupštine opštine Teslić organizovana je javna rasprava o temi „Rezultati obnove šteta od posljedica poplava koje su zadesile opštinu Teslić tokom 2014. godine - predstavljanje projekta mreža „BRANA”.

Javnoj raspravi je prisustvovalo 11 učesnika, a učestvovali građani, predstavnici lokalne uprave, NVO i drugi. Cilj javne rasprave je bio da se građani informišu o štetama nastalim u poplavama iz 2014-te godine na području opštine Teslić, o do sada dobijenoj pomoći i eventualnim mogućnostima za dobijanje pomoći za ugrožene u poplavama u budućnosti.

Načelnik službe za stambeno-komunalne poslove opštine Teslić, Tihomir Tešić je upoznao prisutne o ukupno procijenjenoj šteti za maj i avgust 2014. godine u visini od 2.209.563,00 KM rađenoj po jedinstvenoj metodologiji. Pri tome je naglašeno da je prioritet opštine bila prohodnost puteva, odnosno javna infrastruktura.

Klizišta su predstavljala alarmantan problem, naročito u Šnjegotini i Jasenici. Postoje prioritetna klizišta, kao što je i Stjenjak za koje su namijenjena kombinovana sredstva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i opštine Teslić, ali koje još nije sanirano, što je posljedica djelovanja podzemnih voda.

Ono što je doprinijelo da šteta bude manja u odnosu na 2010. godinu jesu preventivni radovi na sanaciji riječnog korita do ušća Male Usore i potez do Banjskog mosta početkom 2013. godine.. Kada je riječ o donacijama i pomoći viših nivoa vlasti, bilo je interventnih sredstava Fonda solidarnosti i pojedinih ministarstava koja su bila usmjerena na sanaciju štete na stambenim objektima i u poljoprivredi.

Objekti su sanirani funkcionalno, ne u onom stepenu i iznosu potrebnim za potpunu sanaciju. Kao prioritet u narednom periodu je predviđena realizacija projekta sanacije riječnog korita Male i Velike Usore preko Vlade RS-a i Evropske banke za obnovu i razvoj.

 

Zaključci i preporuke do koji se došlo na javnoj raspravi su sljedeći: 
- potrebno je ukazati na činjenicu da je opština Teslić izdvojila značajna sredstva iz svog budžeta za sanaciju šteta i sufinansiranje projekata obnove sa drugim donatorima. Iako je pretrpljena manja šteta u odnosu na druge opštine (Doboj, Maglaj, itd), ipak su uloženi znatni napori da se prioriteti saniraju, posebno javna infrastruktura, odnosno da se omogući i dalje prohodna komunikacija između mjesnih zajednica na području ove opštine, ne čekajući na donacije i druge vidove pomoći izvan opštine; 
- treba podsticati nevladine organizacije sa ovog područja, posebno Udruženja privrednika, poljoprivrednika i druga da se bore za svoje korisnike, odnosno da ubuduće apliciraju na javne pozive i pokušaju pronaći sredstva potrebna za oporavak i pomoć svojih korisnika, te da se jača saradnja i razmjena informacija između ovih organizacija i lokalne vlasti;
- budući da su se raniji radovi na sanaciji riječnog korita u Tesliću pokazali kao preventivna mjera koja je doprinijela da šteta bude manja, preporuka je svakako da se i ubuduće preventivno djeluje kroz redovno održavanje i čišćenje odvodnih kanala/rijeka/potoka i da se radi na širenju i promovisanju primjera dobre prakse;
- treba spomenuti i da je opština Teslić također pokazala solidarnost i pružila pomoć u saniranju posljedica drugim opštinama