Zaključci sa javne rasprave Mreže 'BRANA' u Petrovu

Mreža 'BRANA' | 27 January 2016

21. januara 2016. godine u sali Skupštine opštine PetroVO održana je Javna rasprava o temi „Rezultati obnove šteta od posljedica poplava koje su zadesile opštinu Petrovo tokom 2014. godine - predstavljanje projekta mreža „BRANA”.

Javnoj raspravi je prisustvovalo 17 učesnika, a učešće su uzeli građani, predstavnici lokalne uprave, predstavnici NVO, mediji i drugi. Cilj javne rasprave je bio da se građani informišu o štetama nastalim u poplavama iz 2014.-e godine na području opštine Petrovo, o do sada dobijenoj pomoći i eventualnim mogućnostima za dobijanje pomoći za ugrožene u poplavama u budućnosti.

Nakon uvodne riječi i obraćanja prisutnima, uslijedilo je predstavljanje projekta Mreža „BRANA“, a nakon toga su prisutni upoznati sa rezultatima obnove šteta putem međunarodnih domaćih donacija. Izvršen je obilazak većine objekata za koje su donirana sredstva, što je dokumentovano izjavom ovlaštenog lica i fotografijama, sa čim su se prisutni upoznati kroz vizuelnu prezentaciju i na taj način su informisani o iznosu i realizaciji doniranih sredstava.

Ono što je predviđeno za obilazak u narednom periodu na području opštine Petrovo su donacije koje se odnose na distribuciju stočne hrane za 40 farmera, te podršku poljoprivrednicima za oporavak od poplava za 28 farmi. Također je planiran i obilazak izgrađenog suhog mosta u Karanovcu, projekta koji je zajednički realizovan od strane Ambasade Kraljevine Norveške, opštine Petrovo i Vlade RS-a.

Načelnica Službe za opštu upravu opštine Petrovo, Julijana Iličić je upoznala prisutne o ukupno procijenjenoj šteti za maj i avgust 2014. godine u visini od 5. 692.648,79 KM, dok je ukupna šteta u avgustu iznosila 1.136.404,00 KM. Potrebno je napomenuti da je 130 fizičkih lica ostvarilo pravo na dodjelu vaučera Fonda solidarnosti u vrijednosti od 5.000,00 KM.

U avgustu je poplavama više bila pogođena infrastruktura. Pitanje klizišta još uvijek nije riješeno. Građani nisu dobili naknadu za štetu koju su izazvala klizišta, zato što štetu i danas nije moguće procijeniti zbog njihovog aktiviranja, a sama Vlada nije predvidjela dodjelu vaučera za štetu od klizišta, već samo od poplava. 
Kada je riječ o Udruženju privrednika u ovoj opštini, ono nije ostvarilo naknadu, odnosno nije im nadoknađena načinjena šteta.

Zaključci i preporuke do koji se došlo na javnoj raspravi su sljedeći:

 

- pitanje klizišta još uvijek nije riješeno u opštini Petrovo i radi se o problemu koji je potrebno sanirati što je prije moguće, budući da ona također predstavljaju opasnost za građane. Preporučeno je da bi se na ovaj problem trebalo ukazati višim nivoima vlasti i drugim donatorima kako bi preostala sredstva ili ona koja su planirana za obnovu u narednom periodu usmjerili na ovaj prioritet;
- treba podsticati nevladine organizacije sa ovog područja, posebno Udruženje privrednika, da se bore za svoje korisnike, odnosno da ulože napore kako bi se osigurala sredstva za sanaciju štete načinjene njihovim korisnicima;
- potrebno je podsticati i jačati „lokalni, pojedinačni“ aktivizam u Petrovu, za šta mogu poslužiti pozitivni primjeri neformalne grupe građana, koja je zajedno sa svojim koordinatorom, Sinišom Tomićem uspjela da obnovi salu Doma kulture Petrovo, omladinskog kluba koji se nalazi u prizemlju opštine, te sportski objekat - svlačionicu u Kakmužu apliciranjem na pozive projekta PRO-budućnost koji finansira USAID;
- treba ukazati na važnost sredstava doniranih opštini Petrovo da bi se sanirale štete od poplava, posebno kada su u pitanju objekti od javnog značaja