O projektu

Pomoć poljoprivrednicima kroz Udruzenje proizvodjaca mlijeka Samac kroz hranu za životinje i sjemena lucerke, djeteline i mahunarke

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 5 farma

Status: Završen
Početak: 17 July 2014
Kraj: 31 October 2014

Novosti

Isporučeni materijali u upotrebi

Komentar korisnika

Vera Miladinovic, Gornja Crkvina, Šamac

"Ja sam bila koordinator na ovom projektu. Realizacijom ovog projekta, koji je bio donacija USAID-a, je podijaljena koncentrovana stočna hrana za ishranu muznih krava za tri mjeseca, zatim sjemenski materijal (djetelina, talijanski ljulj, stočni grašak i grahorica) za jesenju sjetvu. Ova donacija je raspodijaljena na pet farmera (proizvođača mlijeka) u skladu sa brojem muznih grla i potreba po grlu. U poplavi iz maja 2014. godine su mi potpuno uništeni usjevi lucerke i stočnog graška prispjeli za ishranu i zasijani silažni kukuruz na ukupnoj površini od 11,5 ha. Meni je ova donacija pomogla da zadržim broj muznih krava i da održim nivo proizvodnje mlijeka, jer bez ovoga bi bila primorana na rasprodaju grla. Imam 25 muznih krava i moram napomenuti da je ovo veoma osjetljiva priozvodnja u smislu nedostatka kvalitetne stočne hrane. Saradnja sa predstavnicima donatora je bila veoma dobra. Farmeri mljekari sa područja opštine Šamac su bili pilot projekat za ovu donaciju. Moram naglasiti da su mljekari iz Šamca u kontaktu i saradnji sa USAID-om još mnogo prije poplave, koja se ogleda u stručnoj edukaciji u proizvodnji mlijeka. Ovakav vid edukacije nam je mnogo potreban da bi dostigli standarde evropske unije u ovoj proizvodnji. Ovom prilikom se puno zahvaljujem donatoru na donaciji, i svaka buduća pomoć u adaptaciji objekata i nabavci opreme bi nam mnogo značila"

Čedo Borojević, Tišina, opština Šamac

"U prošlogodišnjoj poplavi sam pretrpio ogromnu štetu na fabrici stočne hrane (u Šamcu), farmi muznih krava (u Tišini), poljoprivrednim mašinama i opremi. Na farmi mi je uginulo (utopilo se) 340 grla goveda,uništena je linija muže sa svom pratećom opremom, cisterne za prihvat mlijeka i sve zatečene količine gotove stočne hrane. Uništeno nam je i oko 170 ha pod zasnovanim krmnim kulturama (preko 50 ha pod travama pristiglim za košenje). Imali smo zaposlenih 28 radnika koji su na taj način hranili svoje porodice. Svake godine angažujemo i znatan broj sezonske radne snage, vršimo i otkup poljoprivrednih proizvoda od privatnih poljoprivrednih gazdinstava, tako da sarađujemo sa preko 1000 domaćinstava. Ukupna direktna šteta nam je preko 2 miliona eura. Indirektna šteta se ogleda u 600.000 l manje isporučenog mlijeka oko 300 teladi manje oteljeno (toliko je bilo uginulih steonih krava). Moram naglasiti da je pomoć od međunarodne zajednice očekivana. Ta sredstva su mi pomogla da ponovo zasnujemo proizvodnju na njivama (na cca 200 ha), oživimo proizvodnju na farmi (oko 60 % u broju grla) i proizvodnju mlijeka dignemo na nivo od 80 % u odnosu na vrijeme prije poplave. USAID nam je kroz donaciu pomogao u nabavci sjemena za proizvodnju leguminoza (lucerke, graška i grahorice), sjemena za zasnivanje vještačkih livada (talijanski ljulj) i sjemenski kukuruz. Na taj način je obezbijeđena proizvodnja najkvalitetnijih kabastih hraniva. Dobili smo i koncentrovanu stočnu hranu za ishru krava za 3 mjeseca. Puno se zahvaljujem na pomoći i moram naglasiti da je pristup donatora bio veoma korektan i oni su radili po principu: Ako hoćeš nekoga nahraniti ne daj mu ribu, nego ga nauči pecati."

Gosto Simendić, Gornja Crkvina, opština Šamac

"U prošlogodišnjoj poplavi su nam uništene površine na kojima se nalazila stočna hrana (4,5 ha djeteline pristpjele za košenje, 2 ha kukuruza, 1 ha ječma i 0,5 ha pšenice). Od USAID-a sam dobio koncentrovanu stočnu hranu za muzne krave za 3 mjeseca, sjeme lucerke za 2 ha, sjeme stočnog graška za 1 ha i sjeme talijanskog ljulja. Ova donacija mi je omogućila da zadržim postojeći broj muznih krava od 10 grla a uz to imam i 3 junice. Da nije bilo ove pomoći vjerovatno bih bio primoram da rasprodam krave i prestanem sa proizvodnjom mlijeka. Sa donacijom sam prezadovoljan i veoma sam zahvalan donatoru na pomoći, u vrijeme kad nam je bila prijeko potrebna, jer je to omogućilo egzistenciju mojoj porodici. Imali smo dobru saradnju sa predstavnicima USAID-a. Proizvodnja mlijeka je veoma vezana za kvalitet stočne hrane, koja je opet vezana za vremenske uslove, tako da bi nam bilo kakva nova pomoć u hrani puno značila".

Đoko Đurđević, Brvnik, opština Šamac

"Proizvodnjom mlijeka se bavim više od 10 godina. Imam 19 muznih krava i 7 junica. U poplavi iz 2014. godine su mi stradale površine zasijane stočnom hranom (5 ha kukuruza, 2 ha lucerke prispjele za košenje). Od USAID-a sam dobio koncentrovanu stočnu hranu prema potrebama po grlu za 3 mjeseca. Pored ovoga sam dobio sjemena stočnog graška, lucerke i talijanskog ljulja. Ova donacija mi je puno značila i omogućila je da prebrodim period u nestanku kvalitetne stočne hrane a samim tim i da održim broj muznih krava i nivo proizvodnje mlijeka. Saradnja sa predstavnicima USAID-a je bila veoma dobra a i dalje se često viđamo kroz prisustvo seminarima u cilju poboljšanja standarda u ovoj proizvodnji. Ova proizvodnja mi omogućava da prehranim četvoročlanu porodicu (imam i sina studenta), tako da bi bilo koja pomoć u nabavci poljoprivredne mehanizacije i stočne krane dobro došla".

Marjan Bogdanović, Škarić, opština Šamac

"Proizvodnjom mlijeka se bavim više od dvadeset godina. Trenutno imam 30 muznih krava i 20 steonih junica. U prošlogodišnjoj poplavi su mi stradale obradive površine zasijane stočnom hranom (kukuruz, lucerka, soja, pšenica, ječam) na ukupnoj površini od 28 ha. Od USAID-a sam dobio pomoć u koncentrovanoj stočnoj hrani za 3 mjeseca, sjemana lucerke, stočnog graška, sudanske trave, talijanskog ljulja i određenu količinu mineralnih đubriva. Saradnja sa predstavnicima USAID-a je bila veoma korektna na obostrano zadovoljostvo. Pored materijalne pomoći USAID nam je pružio i stručnu pomoć u pogledu poboljšanja i daljnjeg napretka ove proizvodnje. Moram naglasiti da je ova pomoć bila pravovremena i samim tim ključ opstanka proizvodnje mlijeka kod nas, na čemu sam veoma zahvalan donatoru. Dobijena donacija je meni dala vjeru u donatore, koja do tada nije bila na visokom nivou."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: